• Vždy bezpečná platba
  • Autentické vstupenky
  • 120% záruka pro kupujícího

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky koupě vstupenek

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

O Worldticketshop Worldticketshop je platforma, na které Worldticketshop zprostředkovává servis, jež umožňuje kupujícím a prodávajícím nákup a prodej vstupenek. 

Worldticketshop Při využití servisu na webových stránkách Worldticketshop (Worldticketshop.nl či jiné odpovídající webové stránky, na kterých jsou tyto závazky publikovány) souhlasíte s následujícími všeobecnými podmínkami Worldticketshop. Worldticketshop s.r.o. je uzavřená hospodářská jednotka s registrací v Nizozemí č. 02088830. S registračním sídlem: Heresingel 4, 9711 ES Groningen (The Netherlands). Telefonický kontakt: 0031 (0)50-2011524 či prostřednictvím info@worldticketshop.com. Naše číslo VAT NL8146.18.406.B.01. 

Dodatečné informace Tyto obchodní podmínky obsahují rovněž další podmínky publikované na webové stránce Worldticketshop, včetně ochrany osobních dat. 

Registrace osobního účtu Před provedením objednávky či registrací osobního účtu na Worldticketshop, je Vaší povinností seznámit se s celým zněním všeobecných podmínek a odsouhlasit tyto podmínky v této uživatelské smlouvě, rovněž podmínky ochrany osobních dat.

2. NÁKUP VSTUPENEK

Nákup vstupenek Při nákupu vstupenek, je kupující povinen řídit se postupem objednávky na webové stránce Worldticketshop. Objednávka je ukončena potvrzením rezervace či zasláním objednávky a splátkou v plné hodnotě obdrženou a ověřenou na Worldticketshop. Je plnou odpovědností kupujícího poskytnout Worldticketshop řádnou e-mailovou adresu, a v případě, že objednávka nebyla potvrzena, kontaktovat Worldticketshop. Veškeré objednávky na Worldticketshop jsou závazné a nelze je anulovat.

Ověření pravdivosti V případě, že objednávka nevyhověla ověřovacím úkonům, je Worldticketshop oprávněn tuto objednávku zrušit.

Ceny Platforma Worldticketshop zaměřená na obchod a prodej vstupenek je trh, který je neustále v pohybu, podléhající neustálým změnám a kde se ceny vstupenek většinou pohybují ve vyšších cenových kategoriích než ceny původní. Je snahou Worldticketshop informovat Vás o původní ceně vstupenek, v některých případech se může jednat o cenu průměrnou.

DPH Ceny na Worldticketshop nezahrnují servis či expediční náklady a dodatečné DPH.

3. INFORAMCE OHLEDNĚ VSTUPENEK

Smluvní závazky Worldticketshop neodpovídá za transakce mezi prodávajícími a kupujícími, jež proběhly na této platformě, ani není vlastníkem vstupenek, jež jsou na platformě Worldticketshop nabízeny. 

Změny Worldticketshop neodpovídá za jakékoliv změny ohledně konání akce či informace ohledně umístění vstupenek, jež jsou prodejci nabízeny na Worldticketshop.

4. PLATBA A DORUČENÍ VSTUPENEK

Platba Kupující provede platbu některým z nabízených způsobů platby na Worldticketshop. Kupující opravňuje Worldticketshop k použití kreditní či úvěrové karty k platbě částky odpovídající nákladům na cenu, provedení objednávky a doručení. Worldticketshop je oprávněn zahrnout do svých nákladů běžnou výši DPH. Oprávnění je platné po dobu registrace závazku či dokud není objednávka zrušena. Platba objednávky se provádí okamžitě.

Doručení vstupenek Vstupenky jsou doručovány doporučenou poštou na náklady kupujícího. Kupující bude před odesláním či doručením vstupenek informován. Kupující je odpovědný za uvedení správné adresy doručení či přijmutí objednávky. Worldticketshop může při prodeji zvolit jinou metodu doručení než je doporučená zásilka, například místní doručovací službu do hotelu či doručení na místo konání akce.

Stížnosti Worldticketshop není odpovědný za probíhající transakce mezi prodávajícími a kupujícími. V případě, že obdržené vstupenky neodpovídají požadavkům kupujícího zadané objednávky, má kupující právo na náhradu či výměnu vstupenek za vstupenky vyšší kvality.

Neúspěšné doručení V případě, že doručovací agent nemá možnost předat zásilku kupujícímu osobně, bude zásilky odeslána na nejbližší na nejbližší distribuční středisko, kde bude zásilka určitou dobu uložena, pokud se jedná o zásilku UPS, bude tato zásilka odeslána zpět odesilateli po třech neúspěšných pokusech o doručení. V tomto případě, zanechá agent na uvedené adrese písemnou zprávu. Pokud kupující neakceptuje, nepřijme či nevyzvedne zásilku, a kupující byl o doručení informován, je neúčast na akci na vlastní riziko a finanční náklady kupujícího.

Platnost vstupenek Worldticketshop není odpovědný za platnost vstupenek. Worldticketshop nabízí na své platformě pouze možnost vzájemné výměny a prodeje vstupenek. Pokud vstupenky opatřené kupujícím neumožňují přístup na danou akci, má kupující právo na 120 % refundaci dané částky včetně expedičních nákladů (viz prodejní garance Článek 5).

5. GARANCE ZÁRUKY

Chybné doručení/dodání Neither Worldticketshop ani prodávající není zodpovědný za (následnou) škodu, pokud doručení/dodání se nepodařilo uskutečnit v důsledku uvedení nesprávné adresy či bydlící či příjemce nebyl plně informován o přijetí či kupující vstupenky neakceptoval, nevyzvedl či nenechal vyzvednout jinou osobou, a kupující byl o doručení zásilky předem informován. Pojištění se v těchto případech na vstupenky nevztahuje.

Zrušení V případě, že akce byla zrušena, má kupující právo na refundaci 100 % dané částky, nelze-li zrušení akce přisuzovat prodávajícímu, například v případě suspendace platby či úpadku organizátora akce. Je-li termín akce pozměněn, vstupenky si zachovávají platnost na nové datum. Veškeré objednávky na Worldticketshop jsou konečné, a tímto nelze vstupenky na akce s pozměněným termínem vyměnit či vrátit.

Záruky kupujícího V případě, že objednávka byla dokončena, dodání vstupenek garantováno a prodejce nedodrží podmínky závazku jako celku či dodané vstupenky neumožní přístup na danou akci, a toto není vinou kupujícího, má kupující právo na refundaci 120 % dané částky včetně expedičních nákladů či na vstupenky obdobné nebo vyšší kvality, nelze-li zrušení akce přisuzovat prodávajícímu (například v případě suspendace platby či úpadku organizátora akce) či nezrušil-li Worldticketshop smlouvu během 3 pracovních dnů po jejím uzavření. V ostatních případech bude provedena refundace ve výši 100 % dané částky.

Následné škody Kupující si je vědom, že odpovědnost Worldticketshop za následné škody nepřekračuje ve velké míře maximum částky dané transakce. Worldticketshop není zodpovědný za nepřímé škody, včetně vedlejšího poškození.

6. DALŠÍ USTANOVENÍ

Ochrana Worldticketshop nevstupuje do transakcí mezi prodávajícím a kupujícím. Vznikne-li jakýkoliv konflikt mezi prodávajícím a kupujícím, ochraňuje tato smlouva Worldticketshop a všechny jeho managery, direktory, agenty, affiliates, partnery a zaměstnance, odpovědnost za náhradu všech známých i neznámých druhů nároků, škod a poškození vzniklých na základě těchto rozepří či dalších k nim se vztahujících je na Vaší straně. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

AÚpravy smlouvy Úpravy těchto všeobecných spotřebitelských podmínek budou zveřejňovány prostřednictvím těchto webových stránek a budou platné 7 dní po uveřejnění.

Ochrana osobních údajů Vaše osobní údaje nebudeme poskytovat či prodávat třetím stranám za účelem marketinkového použití bez Vašeho plného souhlasu. Vaše osobní údaje budou využívány dle podmínek uvedených ve způsobu ochrany osobních údajů.

Právní zákony Tyto závazky podléhají nizozemskému právu. Dle povolených statutárních výjimek kompetencí podléhají veškeré eventuelně vzniklé spory mezi Worldticketshop a prodejcem patřičnému soudci District of Groningen. 

měna: